68 HET BINNENHOF VAN 1247 1747. Het Hof onder het Bourgondische Huis. 1428— 1482. melde huis in den kooltuin, gesticht door haren grootvader, kort na hare geboorte. Evenwel ligt het Archiefgebouw op de grens van en buiten dien tuin, strict genomen. Hoewel Vrouwe Jacoba van Beijeren van 1428 tot 1433 na haar huwelijk met Frank van Borselen in den zomer van 1432 als gravin dezer gewesten (sinds den zoen tusschen haar en Hertog Philips van 3 Juli 1428) onder bepaalde voorwaarden regeerde, berustte toch eigen lijk het gezag bij Philips als „ruwaard”. Beiden lieten zich vertegenwoordigen door middel van een „Commissie van Negenen”, aan wie toekwam zeker recht van aan stelling van Graaflijke ambtenaren, het recht van afhooren hunner rekeningen en het recht doen over zekere zaken, ook van strafrechterlijken aard. Reeds in 1429 werd die commissie opgeheven en kwamen daarvoor in de plaats een gouverneur van Holland, benevens een Tresorier van Holland en Zeeland, naast zekere edelen en een paar vertegenwoordigers uit de steden. Bij elkander geroepen, vergaderden deze te Leyden, niet binnen den hove, ’s Lands berooide staat maakte het beiden onmogelijk de opdracht ten opzichte van Vrouwe Jacoba's jaarlijks onderhoud te vervullen. In 1430 kwam het hoofdgezag dan ook van hen op de drie vermogende heeren van Borselen, welke als gouverneurs optraden; sinds 19 Juli 1431 na het overlijden van Philips van Borselen op de beide overblijvenden Frank en Floris van Borselen. Het geheime huwelijk van Frank met Jacoba (zijnde tegen de regeling van 1428) deed beiden van het gouvernement en Jacoba van haar gezag vervallen op 1 Nov. 1432, door haar op 12 April 1433 bij verdrag erkend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 78