HET BINNENHOF VAN I247-1747- 73 ’s Hertogs kloeke gemalin Isabelle van Portugal werd door haren gemaal afgevaardigd om rust in den lande te herstellen, ’t geen haar eenigszins gelukte. Haar ver blijf binnen den Hove vond zij in het kwartier, ten oosten van de kapelde stadhouder verhuisde dan ook naar het kwartier bij de middelpoort. Evenwel slechts voor kort, want zijn gedragslijn had hem zoodanig ge haat gemaakt in den lande, dat hij tegen 1444 werd afgezet en vervangen door den bekwamen, niet tot den adel behoorenden, Vlaamschen rechtskundige Goze- wijn de Wilde, optredende als President van den Raad. Deze nu betrok het reeds boven vermelde kwartier van den graaf van Oistervant waaraan hij eenige uitbreiding gaf en, naar schijnt, ook aldaar zijn „cancelrie” vestigde. 53) Beschuldigd van hoogst onzedelijk gedrag door Banjaert Scei, slotvoogd van Medemblik, Baljuw van die Haghe, sinds 1434 Procureur-Generaal binnen den hove M), werd de President in 1448 afgezet. Zijne onthoofding te Loevesteyn volgde in 1449; tegen Scei werd een ban vonnis gewezen, dat later schijnt te zijn opgeheven, waardoor hij in zijn eer werd hersteld. Na den President treden voortaan weer geregeld over Holland stadhouders op; zijn opvolger was Jan van Lannoy (1448—1465), welke zijn zetel vestigde wederom ten oosten van de kapel, denkelijk tot ongeveer 1554, toen dit kwartier betrokken werd achtereenvolgens door Hertog Karei (algemeen stedehouder sinds dat jaar ongeveer) of door Hertog Philips zelf bij zijn verblijf binnen den Hove; in 1459 blijkt althans Lannoy te wonen boven en naast de middelpoort. Zooals reeds met een enkel woord vermeld, stelde de Hertog in December 1446 voor Holland, Zeeland en West-friesland in de „zelfstandige” Rekenkamer. Voor dien tijd bestond er wel een rekenkamer, doch deze was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 83