76 HET BINNENHOF VAN I247 1747. nu inmiddels in de i5de eeuw de uitgaande stukken van gewichtigen doch daarin voerde de steden-vertegenwoordiging met het oog op het verschaffen der noodige gelden hoofdtoon. Die Raad of het Hof blijft daarbij zijn ouden zetel aan den vijver innemen. Lodewijk van Brugge, Heer van Gruit- huizen, bewoonde als stadhouder (1465 1477) het ge- heele kwartier naast en boven de middelpoort, behalve de bovenverdieping boven de Raadkamer; zijn keuken bevond zich aan het einde dier kamer bij r. In 1469 blijkt verder de rechterlijke grefferie zich reeds te bevinden naast die raadkamer ten oosten. (Verg, aanteekening 44). Min of meer ook in de volgende eeuw leverde die voor meerdere onbevoegden toegankelijke griffie een bezwaar op ten opzichte van de noodige geheimhouding der besluiten van het Hof. In 1438 (Aanteekening 52) had reeds de deurwaarder een zetel in eene inkassing in den dikken muur; een meer zwaarwichtig deurwaarder kon met die ruimte in 1477 niet best volstaan. Overigens nu wordt ook deze raadkamer in het algemeen in het laatst der i5de eeuw deftiger ingericht, beschoten met lambrizeering en vooral ook met groen laken ten deele bekleed; stof en kleur na dien binnen den hove in eere en waarde gehouden, alleen in den bloeitijd van de repu bliek voor de hoogste rangen door groen fluweel vervangen. Tegen of in het begin der volgende eeuw schijnt deze griffie uit de buurt der raadkamer verplaatst te worden de vermoedelijke reden daarvoor is zooeven reeds aan gewezen. B7) Waar verbleven verschillende in- en aard? Een deel dier stukken mag men verwachten in de kanse larij heenige andere, meer met het rekenplichtig beheer samenhangende, schrifturen nabij de rekenkamer binnen een der torens tegen den voorgevel van de groote zaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 86