8o HET BINNENHOF VAN 1247 I 747. van Yorck betrok in X475 een nabij gelegen, niet met zekerheid aan te wijzen, kamer. 64) Evenmin is aan te toonen, waar b. v. in 1470 de uit Engeland verdreven koning Edward IV (Wagenaar, IV, p. 114) tijdelijk zijn onderkomen vond. Een niet minder bekend vorstelijk persoon genoot echter voor dien tijd de gastvrijheid van Hertog Philips binnen de kamers van Oostervant in 1458, t. w. de Fransche Dolphyn, in 1461 optredende als koning Lodewijk XI, de groote tegenstander van Hertog Karei. Groot misnoegen met zijn vader Karel VII voerde in 1456 Lodewijk naar de staten van Hertog Philips, welke hem gastvrij ontving, vooral meenende daardoor een tegenwicht te hebben tegen kuiperijen van Fransche zijde. Omgekeerd werkte Lodewijks verblijf in de Bour gondische gewesten nadeelig op de reeds zeer sterk gespannen verhouding tusschen Hertog Karei en zijn vader welke haar oorzaak vond in den door Karei ver afschuwden Fransch gezinden eersten staatsdienaar van Philips, Jan van Croy. Hoewel eigenlijk verblijvende in Brabant en in Brussel, schijnt de Dolphyn toch eene wijle in Nd-Nederland vertoefd te hebben, waar voor hem de oude kamers van Willem VI werden opgemaakt. Hier behoorde echter deze sluwe vorst op den duur zeker niet thuis. 6“) Zijn verblijf deed in het algemeen den ouden naam van kamer van Oostervant in ’t ver geetboek geraken. In 1469 (i65r.) is er echter nogmaals sprake van „die earner van Oestervant, daer meyster Jan Boelyn (Bouwins) woent”; ook in 1472 (201V.) 66) Zooeven was reeds sprake van de „Kamer van Staet” bi, welke blijkbaar op de verdieping lag; zij was tegen het midden der i5de eeuw ontstaan mogelijk door samentrekking uit het oude verblijf b en b\ van Jonk- vrouwe Aleyd. Met het oog op de latere ontwikkeling van dit belangrijke kwartier moet deze zaak eenigszins

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 90