86 HET BINNENHOF VAN I247— I747. 73 regent (voor de vergaderingen der keurmeesters?) Q voor den dag komt. Bekend is, dat destijds groote verwarring in de munt waarden hier te lande bestond, zelfs al was er niet altijd sprake van valsch geld, dat natuurlijk ook in omloop was. 73) In 1489 werd o. a. door Maximiliaan als de waarde van het geld hier te lande een voudig met een derde verminderd; overigens eischten de buitenlandsche munten in het algemeen in die dagen evenzeer waardebepaling. (Blok. Geschied., a. v. II, p. 497). Opgericht werd dan ook binnen den Hove de „assaai- kamer” in 1485. Een bestaande kamer in de i4de eeuw vermoedelijk de Mr. knapenkamer werd met weinig kosten (40 'S') voor dit doel ingericht. 7i) De ligging dezer beide kamers laat zich bepalen door de belendingen. In het algemeen blijkt daaruit, dat tusschen de munt en de assaaikamer lag vermoedelijk een open gang, dat die kamer aan drie zijden licht ontving en onderkelderd was, doch dat zij aan de westzijde met een gesloten gang grensde aan de Dollegraafskamer, waaraan nog een vertrek aansloot tot aan de galerij d. 75) Verder ontmoet men in 1489 (91c.) zekere kamer achter op het hof voor den procureur (generaal), welke geheel betimmerd werd met wagenschot, met regels om de boeken op te leggen, en voorzien van een tafel met schragen. Aangezien onmiddellijk daarna sprake is van een kap vernieuwing tusschen de oude zaal A en de Ludik- sche kamer, schijnt men deze procureurskamer niet hier te moeten zoeken; mogelijk in b als in 1470 (Zie aan- teekening 63). Er kwamen daarin voor 3 ramen en 3 deuren van wagenschot, zoodat zij niet bepaald klein van omvang was. Ook blijken ditzelfde jaar gemaakt (91V.) „voetschamels voer die bedden, daer de hertoge van Sassen (van 1489 1494 algemeen landvoogd)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 97