87 HET BINNENHOF VAN I247—I747. en over den kooltuin de meer enge uitzicht uit van de kapel. logierde”. Diens kwartier kan mede niet nader worden aangeduid. De 11- of 12-jarige Aartshertog (Prins) Philips schijnt dit jaar onderkomen gevonden te hebben achter op Capenburch, zijnde er sprake vaneen princen staet- camer, princen slaepcamer en princen earner (pgr.) ter wijl dat in het volgende jaar (ggr.) „de vertreckamer, staende aen Hertoge Philipscamer” werd opgevijzeld, wat ons mogelijk wijst op de onderstutte cijpressenkamer o. Daarentegen zoeke men de „conincx earner” in 1492 (io6r.), boven zijn „tresoir”, denkelijk meer westwaarts naar de kapel. Maximiliaan, sinds i486 Roomsch Koning, toch zal wel het hoofdkwartier bewoond hebben, wanneer hij hier te lande toefde; hij deed dit gewis in 1483. 16) Keizer Frederik, welke in Augustus 1493 overleed, schijnt niet lang te voren nog binnen het Hof verwijld te hebben; althans er is in 1494 (144V.) sprake van „die goeten an Js princen logys ende die goete, dair die keyser gelogiert was, saliger memoriën”. Philips zelf nu treedt in 1594 op als Graaf; Maximiliaan volgde kort te voren zijn vader op als Keizer. De nieuwe landsvorst betrekt denkelijk nu het kwartier, ten oosten der kapel, doch ook hem schijnt het achterhof Capenburch niet vreemd of onwelkom geweest te zijn, evenmin als dat zulks zijn grootvader en overgrootvader was, mogelijk wijl men daar kalme rust genoot en het uitzicht over den vijver naar den Doelen voorkeur verdiende boven het het volgebouwde kwartier, oostwaarts ’s Keizers tweede gemalin (sinds 1494) Maria Bianca Sforza leerde in 1500 mede het Hof kennen; denkelijk zal haar hier de herinnering aan haar zonnig zuidelijk vaderland wel te binnen geschoten zijn. De keizer zelf vertoefde in 1498 (i6ov.): optie hoghe camerkins, staende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 98