88 HET BINNENHOF VAN I247— I747. achter by Gillekyns logys, daer de keyser lest gelogiert was”; vermoedelijk ongeveer bij x, want Gillekyn (Giellis Coppins, volgens Isings-Binnenhof, Groote zaal, p. 32), of Gillis, de conchierge, woonde in dit jaar (i59r.) „op te langhe earner achter an ’t Hof”, misschien ongeveer bij y; in 1497 toch (120V.) werd achter hem een groot gat gebroken in den ringmuur om puin van den om gevallen toren te kunnen vervoeren voor het fundament van den nieuwen toren van het zusterhuis aan het Spui. In 1508 betrok Maximiliaan weder het kwartier Capen- burch. Hoewel hij en Philips in onafgebroken strijd waren met Karei van Gelre, sloot men in 1497 een wapenstilstand voor onbepaalden tijd, waarna Hertog Karei het volgend jaar een bezoek ten hove aflegde, misschien voor een nieuw bestand. 17) Hertog Philips huwde in 1496 Joanna, dochter van den koning en de koningin van Arragon en Kastilie, wat hem in 1504 tot een kortstondig bewind riep over laatst gemeld rijk. Bij zijn afsterven in 1506 waren uit dit huwe lijk gesproten een dochter (voor onze geschiedenis van geen belang) alsmede zijn oudste zoon Karei in 1500, diens broeder Ferdinand in 1503 en hun zuster Maria in 1505, terwijl dat na zijn overlijden nog eene dochter werd geboren, welke mede buiten de behartiging onzer landsbelangen is gebleven. Hertog Karei, sinds het over lijden zijner grootmoeder in 1504, aangemerkt als Prins van Kastilie, voltooide zijne opvoeding in Zuid-Nederland onder leiding van de Heeren van Croy en van Chievres, als staatslieden, en van Adriaan Floriszoon van Utrecht (later Paus Adriaan). Van een verblijf van den prins binnen die Haghe in zijn jeugd is niets bekend; na den dood van zijn vader trad zijn grootvader Maxi miliaan ten tweeden male op als voogd over deze ge westen. Als algemeene landvoogdes over de Nederlanden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 99