DE HAAGSCHE JODEN, l8oo I9OO. IO4 Donkere wolken hingen over Nederland bij den aanvang van 1800. Treurige gebeurtenissen, waarvan de naweeën zich lieten gevoelen, hadden een korte spanne tijds vooraf plaats gehad. Niet lang toch was het geleden dat Pichegru, gebruik makende van een strengen winter, door de stad houderlijke partij bijgestaan, over de toegevroren Waal met een Fransch leger tot in het hart van Holland drong. De Stadhouderlijke familie het geliefd Oranjehuis had de wijk naar Engeland genomen. De Republiek der Vereenigde Staten had, met afschaffing der stadhouderlijke waardigheid, den naam van Bataafsche Republiek aange nomen. Om echter de eer te hebben als zoodanig erkend te worden, moest Staats-Vlaanderen aan Frankrijk worden afgestaan, moesten roo millioen gulden betaald en nog andere opofferingen gedaan worden. Daarenboven was de Republiek door deze omwenteling in oorlog ge raakt met de Engelschen, die de Nederlandsche Koloniën in Oost- en West-Indië wegkaapten, de Kaap de Goede Hoop veroverden en een groot gedeelte der Hollandsche vloot bemachtigden in een zeeslag bij Kamperduin. x) Gevolg was stilstand in den handel. Tot overmaat van ramp ontstonden binnenlandsche twisten en verdeeldheden. De Republiek was geheel van Frankrijk afhankelijk geworden. En om nu de toenemende macht der Franschen te fnuiken, werd door een vereenigde Engelsch-Russische leger macht in Noord-Holland eene landing gedaan, waarbij wel de Fransche en Nederlandsche troepen het Engelsch- Russisch leger noodzaakten zich weder in te schepen, maar de Republiek verloor het overschot harer vloot dat aan de Engelschen werd overgeleverd. Later bij den vrede van Amiens (1802) gaven de Engelschen al de veroverde Koloniën, behalve Ceylon, terug; doch, toen kort daarop de oorlog opnieuw uitbarstte, viel het hun ge makkelijk de teruggegeven Koloniën weder te bemachtigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 117