DE HAAGSCHE JODEN; l8oo-I9OO. Il8 Port. Isr. Seminarium aldaar door hem ten geschenke gegeven, voor Boekerij en verzameling van oude geschriften. Een lid der Haagsche Portug. gemeente behoorde tot de belegerden op de Citadel van Antwerpen. t) De oorlog en zijne gevolgen werkten aanvankelijk ongunstig op ’s lands algemeenen toestand. 2) De reeds gemelde „Oranjebloesems” ontleenden vele bijzonderheden aan deze Jaarboeken. Tal hunner hebben daadwerkelijk getoond dat de Joden voor den militairen dienst niet ongeschikt zijn en zelfs nog het heldenbloed der Maccabeeën in hun aderen hebben. Nadat de vrede met België gesloten was brak voor Nederland een betere tijd aan, een tijd van ontwikkeling en vooruitgang op velerlei gebied, ook op dat van Kunst en Letteren. In een allerbelangrijkst tijdschrift „Jaarboeken der Israëlieten” ('s-Gravenhage, J. Belinfantè} traden onderscheidene mannen van beteekenis onder de Joden op om ook onder hunne geloofsgenooten de beginselen van Godsdienst, zedelijkheid en beschaving te verbreiden, welke het menschelijk hart veredelen en tot sieraad strekken. Jammer, driewerf jammer dat dit tijdschrift slechts een kort levensbestaan mocht hebben. 2) Het mocht slechts vier jaargangen beleven (1835 1838). Wat in het bijzonder de Haagsche Nederl. Israëlieten (Hoogduitsche) betreft, mag hun de lof niet onthouden worden, dat voor hen op het gebied van handel en nijver heid een beter tijdperk van ontwikkelende bedrijvigheid was ontstaan. Wellicht deden de Portugeesche Israëlieten in dit opzicht te min, of konden zij te weinig doen. Gedurende het tijdvak dat wij nu behandelen had men in ’s-Gravenhage’s hoofdstraten zeer groote welbeklante magazijnen en winkels van Nederlandsche Israëlieten, wat echter in den laatsten tijd door verschillende omstandigheden eenigszins ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 131