DE HAAGSCHE JODEN, l8oO—I9OO. I27 L Het plan tot oprichting dier Maatschappij ontwikkelde hij het eerst in eene vereeniging tot bevordering van godsdienstzin en godsdienstbeschaving onder de Israëlieten in Nederland. 2) Nu wijlen mr. E. L. Van Emden, de kundige redacteur, jaren lang, van de Gemeentestem, en die ook wel onder de mannen van beteekenis mag worden genoemd, zette die uitgave voort. Hij was de schoonzoon van Léon. B. adviezen droegen een eigenaardig karakter. Zij waren puntig, ook doordien hij steeds de punten op de i’s plaatste, soms zelfs scherp, zonder ooit van oppositie quand même blijk te geven. Ook voor zijn kerkgenootschap deed hij veel, o.a. door de oprichting der Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Mede stond hij aan het hoofd van onderscheiden Instellingen van weldadigheid en voor onder wijs onder de Israëlieten in Nederland. Mr. David Léon (kleinzoon van den reeds genoemden vroegeren Opper-Rabbijn David Léon) Advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden, Lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Oorspronkelijk handelsman en journalist, vatte hij op 28 jarigen leeftijd en terwijl hij reeds een groot gezin had, het plan op om het doctoraat in de rechtswetenschap aan de Leidsche Hoogeschool te behalen. Zijne omgeving beschouwde dit als eene utopie. Maar neen, het bleek volkomen ernst geweest te zijn. Binnen nog geen drie jaren was hij advocaat. Dagelijks had hij de voetreis naar Leiden gedaan. Hij kreeg eene drukke praktijk, schreef zijne bekende „Rechtspraak” die na zijn overlijden door anderen steeds wordt voortgezet en altijd een gids en vraagbaak voor velen blijft. 2) Hij bezat een helderen, practischen blik. Zijne

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 140