i66 DE HAAGSCHE DAGBLADPERS IN DE I9E EEUW. armee”, wegens het in een extra-nummer (waarop te voren bij advertentie in de Rotterdamsche Courant van 14 Januari 1802 de algemeene aandacht was gevestigd geworden) „van zeker pamphlet, ten titel voerende de Politieke Blixem, gedrukt in De Haage bij Sneyders, Van Tienen en Compie. en doen drukken uitgegeven op den 15 January 1802, te en in het licht geeven zekeren pretensen brief en pretensen droom.” De strekking van dat opstel, verschenen onder het pseudoniem van „Lubbert Droomer”, te „Madretsma Koppermaandag 1802”, leert men het best kennen uit de overwegingen van de Sententie van den Hove, „dat de inhoud van dien droom het gros der ingezetenen notoirlijk in den waan heeft moeten brengen dat de Hoogst ge constitueerde Machten deeses Lands opzettelijk en ten kwader trouw de belangen des volks verwaarloozen en tegens hunne verplichtingen zouden aangaan, en dat uit dien hoofde eerlang door eene buytenlandsche macht, en wel bepaaldelijk door den Eersten Consul der Fransche Republiek, den vastgestelden Ordre van Zaaken hier te Lande omgekeerd en veranderd zouden worden, en hun dien droom als eene geheimzinnige, prognosticatie van een aanstaande omwenteling van zaaken in deze Republiek heeft moeten en doen beschouwen „Daar de Gevangene mitsdien door het schrijven van dien droom, en door denzelven in voege voorsz. in een weekblad als den politieken Blixem te doen drukken en uitgeven, niet alleen eene daad gedaan heeft, strekkende om den goede Burgers twijfelmoedig te maken, den kwalijk gezinde opteruien en levendig te houden, en alzoo de vastheid van den Staat wankelbaar te maaken, en de authoriteit van het Gouvernement door laster en leugen in discrediet te brengen, dat ook dien brief en droom, in aanmerking van het gunt voorz. en niet anders kan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 179