’S-GRAVENHAGE GEDURENDE DE I9DE EEUW. 12 Geen wonder dat alle weldenkende Hagenaars, die jaren lang hadden gebukt onder de schreeuwende onrechtvaar digheid van den prefekt de Stassart, ja de geheele be volking van ons door de Franschen gesmaldeeld landje zich verheugden toen de overleggingen van de drie ver- lossingshelden, v. Hogendorp, v. Limburg Stirum en v. d. Duijn tot uitvoering kwamen en de Prins van Oranje met zijn gezin in 1813 te Scheveningen aan wal stapte. Een ieder weet hoe deze heuchelijke gebeurtenis door de Was in Amsterdam de opgewondenheid reeds groot geweest vooral toen de Koning van Rome geboren werd, alhier was de vreugde niet minder. De Maire van den Haag wedijverde met den Staatsraad van Maanen in bewierooking van den machtigen Keizer, doch de Maire van Maarsen was hen de baas toen hij verklaarde „dat de Schepper van het heelal Zijne Keiz. Maj. ver wekt had om dit land, dat immers gereed lag om door de golven te worden verzwolgen, te redden”. Dit was dezelfde Keizer die al onze strijdbare jongelieden naar het slagveld voerde en hier een ondragelijk stelsel van spionage had ingevoerd, daar zijne ambtenaren alles te weten moesten bekomen omtrent de fortuinen der familiën en met name welke trouwbare erfdochters die opleverden. Het doet dan ook goed dat een man als Kraijenhojjmet ongenade bedreigd omdat hij een paar vestingen niet spoedig genoeg had overgegeven, den moed had te ver klaren dat hij als getrouw officier van Koning Lodewtjk aldus had gehandeld. Middelerwijl had men ook de namen der voornaamste wijken herdoopthet Voorhout was geworden Cour Napoleon, de Vijverberg Cour de 1’Impêratrice, het Plein Place du Roi de Rome, gelijk op enkele kaarten van dien tijd te lezen staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 19