ZIJ DE HAAGSCHE DAGBLADPERS IN DE I9E EEUW. landbouw, financiën, krijgswezen, kunsten, wetenschappen en letteren voorvalt, en opstellen over onderwerpen van politieken, socialen, letterkundigen en wetenschappe- lijken aard, die geacht kunnen worden algemeene belang stelling te verdienen. En tegelijkertijd was als stelregel aangenomen, „aan den Raad van Beheer of Redactie niemand, volstrekt niemand te verbinden, die reeds vroeger in de debatten der Eerste of Tweede Kamer betrokken ■was,”Het blad wilde zoodoende bij zijn verschijnen volkomen vrij zijn van alle antecedenten. Dat moest een politiek blad worden, in ons kleine Nederland, bestemd om den wassenden invloed van een zeer militant staat kundig orgaan te breken en te vernietigenTot de uiterst vermakelijke critiek welke dat fraaie plan ten doode doemde, behoorde de „fantaisie” onder den titel van „Barnaul's correspondentie” te 's-Gravenhage uit gegeven. Het was echter reeds April 1869 toen het oude, opgeschroefde plan tot veel bescheidener proportiën was teruggebracht. En uit dat laatste plan werd toen werkelijk Het Vaderland geboren, dat in ruime mate van zijne levensvatbaarheid en van zijne levenskracht blijk heeft gegeven. Vooraf, op ’t einde van 1867, had er een incident plaats gehad, dat destijds groote belangstelling wekte en waarbij het uitkwam, dat men in December 1866 en Januari 1867 den Eloofdredacteur van het toen conserva tieve Dagblad aanbiedingen had gedaan, welke de strekking hadden de pen van den gevreesden publicist onschadelijk te maken. Voor een tonne gouds had men dezen willen bewegen de pen neder te leggen en deze aanbieding schijnt niet vreemd te zijn geweest aan de doodgeboren plannen, hierboven vermeld, tot stichting van het fameuse „Dagblad van Nederland”. De bijzonderheden omtrent dat merkwaardig voorval in de Haagsche Journalistiek zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 230