DE HAAGSCHE DAGBLADPERS IN DE I9E EEUW. 225 15 De dagelijks thans in de residentie verschijnende bladen staan onder de bekwame leiding van de heerenA. F. R. E. baron Van Haersolte v. d. Doorn (Dagblad); mr. D. Van Blom (Vaderland); mr. L. J. Plemp v. Duiveland, tevens voorzitter van de Haagsche Journalisten-Vereeniging, (Nieuwe Courant); F. Biemond (Avondpost); J. Doorman, tevens voorzitter van den Nederlandschen Journalistenkring (Haagsche Courant); Jhr. J. W. J. C. M. Van Nispen tot Sevenaer (Residentiebode); S. M. N. Calisch (Familieblad). De geschiedenis die zij helpt maken, is ook haar rechter. Doch al zijn dan de tekortkomingen onvermijdelijk vele, het oordeel van dien rechter behoeft niet te duchten wie naar innige overtuiging en naar beste weten werkt voor zijn ideaal”. En de onderlinge geest van kameraadschap, van ver broedering, wat is deze niet belangrijk vooruitgegaan En wat is die vooruitgang veel ten goede gekomen aan verzachting der politieke zeden, om ’t zoo te noemen, aan onderlinge waardeering, aan onpartijdiger appreciatie, aan objectiever oordeel, aan onpersoonlijken strijd in tegenstelling van de polemiek der personaliteiten Ook hier mag de man, die zelf voorwaar niet vrij van zonden was in dat opzicht, als heldere ziener worden beschouwd van wat de toekomst, thans het heden, ons zou kunnen brengen. „De dagbladen beschouwen elkander zeer zeldzaam als strijders voor hetzelfde doel, of als vijanden die men bestrijden moet maar achten kanzoo zeldzaam als Worstelperken, waar de zege alleen aan beginselen moet worden overgelaten; maar zij staan niet zelden persoonlijk tegen elkander over. Zelfs zij, die éen van richting-zijn, tasten elkander niet zelden persoonlijk aanHebt gij ooit hiertelande vernomen van journalistische ver- eenigingen, van gemeenschappelijke handelingen of con-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 238