DE HAAGSCHE DAGBLADPERS IN DE I9E EEUW. 239 BIJLAGE C. 1903. Handel en Uit bovenstaande lijst zijn, blijkens de jongste opgave die te mijner beschikking is, sinds 1900 vervallen de n°s. 4, 6, 13, 15, 16, 17, 25, 28, 29, (De Hollander, naar elders verplaatst), 30 (Hollandia, id.), 31, 32, 40, 45, 46, 49, 50, 51, 58 (Het Tooneel naar elders) 62, 63, 66 en 67, te zamen: 23 bladen. Daarentegen is, sinds 1900, de lijst aangevuld met de volgende bladen: te zamen 53. 1. Androcles. 2. Archief voor Handel en Nijverheid. 3. De Behanger en Stoffeerder. 4. Bode der Helding-Gestichten. 5. Bode der Heils in Christus. 6. Bouwkundig Weekblad. 7. De Christelijke Bewaarschool. g. Corresp. Blad van den Nederl. Kinderbond. 9. Deli-Courant. 10. Desterberg’s Mode-Journaal enz. 11. De Economist. 12. Euréka. 13. Financieel orgaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 252