HANDEL EN NIJVERHEID VAN DEN HAAG, ENZ. 243 pakken Kan men zich dat alleen voorstellen in den vorm van hooge, ruime pakhuizen of van groote fabrieken met vervaarlijke machines Of openbaart zich dat commer- cieele leven tegenwoordig ook en vooral in een streven van groote en kleine kapitalisten om hunne beschikbare kapitalen in groote industriëele en andere ondernemingen te steken en op die wijze handel en nijverheid tot bloei te brengen? En voorzeker, indien men deze laatste vraag bevestigend beantwoordt, dan zal men moeten erkennen dat den Haag zich ook op dit gebied eene waardige plaats naast hare zustersteden heeft verworven. Groot is inder daad de verandering die de XlXe eeuw heeft zien tot stand komen in het karakter dat deze stad lang heeft gedragen en dat meer herinnerde aan de deftige rust eener voorname provinciestad dan aan de bedrijvigheid van eene stad van kooplieden en industriëelen. Toch gaat die vergelijking met eene rustige provinciestad niet in alle deele op, daar reeds vroeg de aanwezigheid der ambtenaars- en officiers- wereld, van een groot garnizoen en vooral van den stadhouder met zijne hofhouding als vanzelf steeds eene zekere bedrijvigheid verwekte, die nog werd vermeerderd door de tegenwoordigheid van tal van aanzienlijke vreem delingen, want evenals thans, was reeds in de i8e eeuw den Haag voor velen eene geliefkoosde verblijfplaats en trof men hier o.a. verscheidene kleine Duitsche vorsten aan, die hier hunne inkomsten verteerden. Sedert echter de storm der Fransche revolutie zich ook in onze gewesten had doen gevoelen, sedert Willem V zich met zijn gezin naar Engeland had ingescheept en een groot deel zijner hofhouding en vele aanzienlijke leden zij. er partij zijn voorbeeld hadden gevolgd en het land hadden verlaten, sedert onze legers de eer genoten in den vreemde lauweren voor de Fransche broeders te helpen behalen, waren bedrijvigheid en leven in den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 256