264 HANDEL EN NIJVERHEID VAN DEN HAAG, ENZ. metaalfabrieken waren ook reeds enkele meubelfabrieken aan het opkomen, vooral de Anna Paulowna-meubelfabriek van de gebr. Horrix aan de Hoefkade, die in het midden der eeuw reeds ruim 50 arbeiders aan het werk had. Daarnaast bestond reeds sedert 1815 eene inrichting van de heeren Mutters, waar op bescheiden schaal meubelen vervaardigd werden, maar die eerst in de tweede helft der eeuw eene hooge vlucht zou nemen. Een der weinige fabrieken, die destijds reeds met stoom werkten, was de chemicaliënfabriek van Mouton, die ook buiten de gemeente een goeden naam bezat en grooten- deels in de behoeften der pharmacie van het gansche land voorzag. In 1878 werd deze inrichting door brand vernield en dit had ten gevolge dat de fabricatie van chemicaliën, hoewel in gunstigen toestand verkeerende, om verschillende redenen werd gestaakt. De apotheek bleef echter tot op dezen dag bestaan. In zekeren zin verwant met deze fabriek, hoewel aan den anderen kant, wat haar voortbrengselen betreft, geheel verschillend zijn de distilleerderijen, waarvan wij er in het begin der eeuw nog slechts ééne aantroffen, doch wier aantal omstreeks 1850 reeds tot 9 was geklommen, terwijl alle in bloeienden toestand verkeerden. Misschien zullen er velen zijn, wien deze vooruitgang en bloei bedenkelijk voorkomt; opdat dezen echter niet meenen dat er alleen voor bedwelming en niet ook voor heilzame voeding en oefening van den geest in deze gemeente gezorgd werd, haasten wij ons te zeggen, dat ook al hetgeen hiertoe kon dienen in ruime mate werd aangeboden. Zoo werden de voor naamste boekhandelaars en uitgevers van onze dagen reeds destijds, hoewel nog op zeer bescheiden schaal hier aangetroffen. Onder hen noemen we in de eerste plaats Martinus Nijhoff, die toen nog op de Amster- damsche Veerkade was gevestigd en welke firma thans

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 277