2Ój HANDEL EN NIJVERHEID VAN DEN HAAG, ENZ. zoowel op het gebied van den eigenlijken boekhandel als ook als uitgever, vooral van wetenschappelijke werken, bij de geleerden van ons land zeer hoog staat aangeschreven. Hetzelfde kan ook worden gezegd van de firma W. P. v. Stockum en Zn., waarvan de stichter een der oprichters van het genootschap „Oefening kweekt Kennis” was. Naast deze twee noemen wij nog onder de oudstede firma Gebrs. van Cleef, wier winkel op het Spui nog ongeveer in denzelfden toestand verkeert als vóór too jaren, toen zij de werken van Betje Wolf en Aagje Deken uitgaven en die thans sedert vele jaren uitgevers voor het Gouvernement zijn, van Golverdinge, de Liefde en verder van Doorn in de Molenstraat welke zaak vóór eenige jaren werd opgeheven, evenals reeds vroeger het geval was met die van de Erven Thierry en Mensing in de Schoolstraat, waar het uithangbord „De Vijf Vocalen” uithing. Tezamen telde men er destijds reeds 30; thans is hun aantal tot ongeveer 75 geklommen. Onder de boekdrukkers van dien tijd waren de voornaamstede Gebr. Giunta d’Albani, die reeds in 1814 als stadsdrukkers genoemd worden, terwijl deze firma ook nu nog onder den naam van ,,’s-Gravenhaagsche Boek- en Handelsdrukkerij” voor de gemeente en het Rijk werkt, de Gebr. Belinfante, de Gebr. van Langenhuysen en de firma de Swart en Zoon. Werkten dezen in het midden der eeuw nog geen van allen met stoommachines, thans zijn de meesten hunner öf hiervan öf van motoren voorzien. De steen drukkerijen hebben steeds veel te lijden door mededinging van het buitenland. Op dit gebied is echter vooral de firma Lankhout erin geslaagd de producten der Haagsche industrie ook in den vreemde te verspreiden en te doen waardeeren. Hiermede bevinden we ons echter reeds op het gebied van de tweede helft der eeuw. Bleek ons uit het voor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 278