282 HANDEL EN NIJVERHEID VAN DEN. HAAG, ENZ. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en de Hol- landsche Maatschappij van Landbouw maakten zich op het gebied van tentoonstellingen verdienstelijk en menige tentoonstelling hier ter stede kwam door haar initiatief tot stand. Om er slechts enkele van den laatsten tijd te noemen zoo herinneren we aan die van oude en nieuwe Kunstnijverheid in 1888 in den Koekamp gehouden, die uitstekend is geslaagd en waar ook de Haagsche nijveren een goed figuur maakten, zoodat deze tentoonstelling den indruk achterliet, dat men zich op dat gebied doorgaans niet tot het buitenland behoeft te wenden. Mochten de nationale tentoonstellingen dezen indruk meer en meer versterken, dan zullen zij voorzeker niet nutteloos zijn, maar goede vruchten voor onze vaderlandsche nijver heid kunnen dragen. Wat onze vrouwen op het gebied van nijverheid kunnen leveren, hebben wij nog kort geleden, in 1898 kunnen bewonderen. De eerste van bovengenoemde vereenigingen schreef meer dan eens nationale wedstrijden tusschen werklieden uit in verschillende vakken van nijverheid en kunst met daaraan verbonden tentoonstelling van de ingezonden voorwerpen. Zoowel de ijver der werklieden als de belangstelling van het publiek wordt daardoor aan- gewakkerd. De nabijheid van een aanzienlijk visschersdorp als Scheveningen was aanleiding, dat hier ook op het gebied der visscherij tentoonstellingen werden georganiseerd. Zoo werd er in 1867 eene gehouden in de Teeken- academie, van wege de afdeeling der Maatschappij ter bev. van Nijverheid en in 1892 gaf Scheveningen eene internationale Sport-, Visscherij- en Paarden-tentoonstelling te aanschouwen, die nog versch in ons aller geheugen ligt. Ook op verschillende tentoonstellingen, zoowel hier te lande als in het buitenland werd de Haagsche Nijver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 295