20 EEUW. treurig werd afgewisseld. 19DE ’S-GRAVENHAGE GEDURENDE DE Nu wij de historie gedurende de laatste eeuw hebben doorloopen zullen wij ook de stad en hare omstreken doorwandelen om haar groei te kunnen beoordeelen. Alle Hagenaars van eenigszins gevorderden leeftijd herinneren zich den plattegrond hunner stad als een wafel waarvan kleine hapjes waren genomen ter plaatse van de sedert verrezen dichters- en schilderswijken slechts in zeer enkele richtingen had de bevolking zich wat bezoek van stadgenoot en vreemden ontvingen de aan oude en nieuwe Kunstgeschiedenis gewijde tentoon stelling in den Koekamp in 1888, de zoogenaamde Sport- en paardententoonstelling van 1892 te Scheveningen ingericht, de Bakkerij-tentoonstelling in 1897 gehouden in het gebouw van den Dierentuin, maar vooral de uitnemend geslaagde expositie van vrouwelijken arbeid aan de Stadhouderslaan, de ontwerpsters en uitvoersters tot eer en voldoening strekkende; jammer genoeg ging er een congres aan gepaard, dat volgens velen het bewijs opleverde dat verscheidene spreeksters daartoe nog niet voldoende waren voorbereid. Wie kan het haar, daar zij immers steeds „verschovelingen der groote maatschappij” waren, eigenlijk kwalijk nemen? Buitendien trokken eenige landbouwtentoonstellingen in de Maliebaan van tijd tot tijd veel bezoek, vooral die van 1898, toen er onder meer staaltjes van onzen veestapel te be zichtigen waren die iedereen, leek of kenner, met be wondering vervulden. Nimmer zag s-Gravenhage echter in den loop dezer eeuw zooveel voorname buitenlanders bijeen als tentijde der beraadslagingen van het Vredescongres in 1899, dat door den Transvaalschen krijg zoo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 29