’s-GRAVENHAGE GEDURENDE DE I9DE EEUW. 23 maar reeds vermeldden wij dat de Fransche tijd aanlei ding gaf tot het afbreken van eenige honderde huizen en de patriottische woelingen hadden der residentie ook geen voordeel opgeleverd; de bevolking bleef stationnair en gedu rende de geheele regeering van Koning Willem I bleef de welvaart dezer stad verre ten achteren in vergelijking met andere oorden waar handel en nijverheid zich door zijn krachtigen steun ontwikkelden. Langzamerhand zag men toen pogingen tot uitbreiding aanwenden, doch hoe velen zullen zich nog levendig herinneren dat de kava- lerie-kazerne zóó ver verwijderd lag buiten de bewoonde buurten dat niemand vermoedde zij weldra door een wijk van aanzienlijke woonhuizen zou worden omsingeld; behalve de aanleg van de Koninginnegracht valt tot 1865 weinig gewichtigs te vermelden dan de volvoering van de stoute plannen van Koning Willem II ten noorden van zijne vorstelijke tuinen, wij bedoelen het Willems park met de aangrenzende gebouwen. Zonder dat het oog er op viel had hij al het land gekocht tusschen Schelpsloot en Zeestraathet park zelf werd beplant met lanen en rhododendrums, de Nassaustraat gebouwd en de Zeestraat met verschillende bouwwerken versierd; bijna alles is nu weder gewijzigd maar de Vorst gaf den stoot tot verfraaiing van deze noordelijke buurt. Eerst na 1865 bespeuren wij krachtigen vooruitgang; door kalme rust was de bevolking tot welvaart gekomen, vele gefortuneerden kwamen zich uit de Oost hier ves tigen, een flink garnizoen en een steeds aangroeiende ambtenaarswereld vormden een gezonden kern, van alle zijden stroomden renteniers, patriciërs uit de provincie, rustende handelaars, gepensionneerden van allerlei gehalte naar een oord dat zoowel ’s zomers als ’s winters uiter mate best bewoonbaar is, waar de huurprijzen matig, de levensmiddelen bijna goedkoop en stellig zeer goed zijn,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 33