UIT DEN SOLDATENDOOS VAN DEN HAAG. 33° der Godsdienstoefeningen vereenigden zich de twee optochten aan het Hotel van den President van Maanen. De schoone houding der troepen, de fraaie muziek en de verscheidenheid in de costumes der verschillende autoriteiten, leverden een even statigen als afwisselenden aanblik op. Aan de behoeftigen werden levensmiddelen uitgereikt. Te i uur gaf men gratis in de Fransche Schouwburg: Le Calif de Bagdad, le Prix de la Beauté en la Fête francaise. De prefekt gaf een groot diner, er was ’s avonds concert op de Mairie en illuminatie. Zie Algemeen Familieblad 1893, blz. 157, e. v. trokken zij er uit, 26 29 November werd de Beresina over getrokken en 19 December was de Keizer reeds weer in Parijs. De krijgsberichten van die dagen zijn merkwaardig en deden voortdurend denken aan de tele grammen, welke uit Zuid-Afrika omtrent het Engelsche Leger werden verzonden in het begin van den oorlog met de Zuid-Afrikaansche Republieken. Steeds is de Keizer welvarend, de geest onder de troepen is uitmuntend, de bevolking der steden en dorpen vol geestdrift voor den Keizer, enz. Wel heeft men nu en dan enkele verliezen te betreuren van personen en paarden, maar dan is de schuld daarvan toe te schrijven aan den slechten toestand der wegen, die onbegaanbaar bleken of wel de verliezen zijn een gevolg van een verkeerd uitgevoerden order, van een misverstand enz. Dat ’s Gravenhage in die tijden niet geheel was ont bloot van garnizoen blijkt uit eene mededeeling in de Gemeente Raadszitting van 8 Januari 1813, dat het garnizoen sterk zoude zijn 3200 Infanteristen en 800 Cavaleristen. Het Leger had echter versterking noodig en daartoe werden 24 Januari 1813 door den Haag 40 ruiters aan geboden, x) terwijl 1 Februari op de Mairie een register

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 344