’s-GRAVENHAGE GEDURENDE DE I9DE EEUW. 24 en de belastingen nog geen schrikwekkend cijfer bereikten. De bouwondernemers togen aan het werk en nabij den Stationsweg werd een krachtigen aanvang gemaakt met de Huijgensstraat en de v. d. Duijn-, v. Hogendorp en v. Limburg Stirumstraten, te midden waarvan eene vereeniging eene kolonie van woningen voor werklieden alleraardigst door tuintjes omgeven bouwde; het regel matige fraaie Oranjeplein vlotte minder snel, doch veel beter de aanbouw van de zoogenaamde schildersbuurt die thans in breeden kring de zuidwestelijke zijden der oude stad omringt en de Boekhorststraat tot eene zeer drukke verkeerbaan hervormdeof de aanvankelijke ver wachtingen der „bouwers” hier zijn verwezenlijkt mag worden betwijfeld, daar het Oranjeplein moeielijk genaak baar bleef1) en dus veel van zijne aantrekkelijkheid zag ver loren gaan toen de door duizenden aan duizenden bewoonde, meer verwijderde straten grootendeels, ja bijna uitsluitend door de kleine burgerij werden gezocht en de flinke huizen doorgaans twee of drie gezinnen herbergden. Sedert jaren is de „trek” naar noordelijker wijken zichtbaar toegenomen en is nu de voornaamste troostgrond der eigenaren dat de aanwas der bevolking zoo aanzienlijk is dat er zelden een huis lang ledig blijftin de eerste jaren van al te vlotten aanbouw, is intusschen in deze schilderswijk, waar de herinneringen aan Jacob Cats en Waterloo ook rollen vervullen, menige bouwonderneming finantieel te gronde gegaan. Reeds spoedig had men het oog op andere gronden gevestigd en de dichters en schrijvers waren nu het eerst aan de beurt, van Bilderdijk af tot aan Helmers toe werd de buurt tusschen de Noordsingel en Elandssloot Daar komt nu in 1901 verandering in door het dempen van de Paveljoensgracht en verlenging van den breeden door gang naar Oranjeplein en Hollandsch station.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 34