HET NATIONAAL TOONEEL IN DE RESIDENTIE, 1804 1904. Eer wij daartoe overgaan de lotgevallen van het nationaal tooneel in de residentie aan onze lezers mede te deelen, behoort de vraag in ernstige overweging te komen, of wij het recht hebben van een nationaal tooneel in ons land te spreken. Wij hebben eenige begaafde tooneelschrijvers, een aantal talentvolle kunstenaars en zelfs enkele zeer geniale acteurs en actrices gehad, maar dit alles is niet voldoende, om een nationaal tooneel te vestigen. Het nationaal tooneel moet niet alleen de ge schiedenis van het land in beeld weten te brengen, maar tevens een afspiegeling van het volksleven zijn in zijn vele schakeeringen. Het tooneel moet in de volkszeden geworteld zijn, zooals bij de oude Grieken, de Spanjaarden en de Italianen het geval was, om een nationale instelling te kunnen worden. Het is zeer twijfelachtig, of wij het ooit zoo ver brengen zullen. Wij behoeven ons overigens over deze tekortkoming niet te schamen omdat wij die met andere volken gemeen hebben. Wat de dramatische letterkunde in Frankrijk betreft, zoo waren de treurspelen van Racine en Corneille op den grondslag van het Grieksch en Romeinsch tooneel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 360