346 en Denemarken vormden destijds één rijk, bekend is geworden. Hij heeft in zijn „politieken tinnegieter” den dilettant-politicus voor goed geteekend, zooals Molière den godsdienstigen huichelaar in zijn T a r tu ffe heeft getypeerd. In onze dagen wordt het Scandinavisch tooneel door twee buitengewone talenten Ibsen en Björnson beheerscht met eenige epigonen in hun gevolg. De toekomst zal moeten leeren of wij hier met een blijvenden toestand dan wel met een voorbijgaand verschijnsel te doen hebben. Intusschen schijnt zich het pessimistisch karakter dezer nieuwe kunstrichting meer en meer als een donkere wolk over de dramatische letterkunde uit te breiden. Het is een nieuwe inval der Noormannen, die de raven, die onheilsboden, als krijgsteeken in hunne vanen voeren. Onze groote dichters uit de zeventiende eeuw Vondel en Hooft hebben een aantal stukken voor het tooneel geschreven, maar hunne werken, die meer letterkundige en plastische dan dramatische kunstwaarde bezitten, bleken niet levens vatbaar te zijn, met uitzondering van Vondel’s Gijsbrecht van Aemstel, die ten gevolge eener locale traditie, vermoedelijk omdat het treurspel een Amsterdamsch onder werp behandelt, nog altijd tegen Nieuwjaar in de hoofdstad gespeeld wordt. Dan hebben Bredero en Pieter Langendijk, die ongeveer een eeuw later leefden, enkele blijspelen geschreven die de lokale kleur bezitten en nu en dan als letterkundige curiositeit worden vertoond. Met deze korte opsomming is onze klassieke dramatische litteratuur vrij wel uitgeput. In lateren tijd hebben enkele talenten van minderen rang, zooals Nomsz, Wiselius, Harmen Klijn, Rijnvis Feith en Westerman eenige tooneelstukken ge schreven, maar hun werk is met hunne personen voorbij gegaan. In het midden der vorige eeuw hebben J. van Lennep, W. J. Hofdijk en vooral H. J. Schimmel zich voor ons tooneel zeer verdienstelijk gemaakt, maar hunne HET NATIONAAL TOONEEL, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 363