35o van te kunnen beoordeelen opvoering het meest HET NATIONAAL T00NEEL, ENZ. dramatische kunst wilden wijden. Eenige acteurs moesten voor hunne opleiding naar Parijs worden gezonden, nadat zij de Hollandsche taal grondig geleerd hadden en de stukken van Corneille en Racine moesten nieuwe vertalingen worden gemaakt. Door het Koninklijk Instituut moest een prijsvraag worden uitgeschreven, voor een treurspel in den stijl van Racine en Corneille. De Koning moest zich het recht van beoordeeling voorbehouden. Er moest een leerstoel voor de fraaie letteren bij het Amsterdamsch Athenaeum worden opgericht of een be voegd persoon aan de 2de klasse van genoemd instituut worden verbonden, die verplicht was een aantal openbare voordrachten te houden. Wat zijn eigen treurspelen betreft, waarop B. zich in zijn memorie beroept, zoo zijn zij, gelijk van zoo iemand te verwachten is, met groot talent geschreven, maar het schijnt hun aan innerlijke levenskracht te ontbreken. Het zijn boekendrama’s, die, zoover ik weet, nooit gespeeld werden. Toch zou het in onzen tijd van letterkundige proefnemingen gewenscht zijn een zijner stukken, b.v. de Floris V, die een nationaal onderwerp behandelt, te vertoonen en voorts hetzelfde te doen met Hooft's Geraerdt van Velsen, om welke dezer beide stukken bij een zou voldoen. De kortstondige regeering Van Koning Lodewijk is vermoedelijk oorzaak dat geen der door B. aanbevolen maatregelen in toepassing werd gebracht. De memorie werd door den Koning ter kennisneming en advies aan den Minister van Binnenlandsche Zaken gezonden, die haar, op zijn beurt, naar den Minister van Justitie en Politie renvoyeerde. Het gevolg van een en ander is geweest, dat er 23 November 1808 een decreet werd uitge vaardigd, waarin de schouwburgdirecteuren werden gelast

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 367