352 de provin- wat voor een répertoire, een goed tooneelgezelschap, een geschikt directeur. Toch geeft zij den moed niet op dat er veel tot verbetering kan geschieden. Er zou een vereeniging voor Noord- en Zuid-Holland worden opgericht, die zou trachten de verspreide goede tooneelkrachten tot éen gezelschap te vereenigen. De Koning moest beschermheer zijn. Het hoofdbestuur zou moeten bestaan uit onbezoldigde commissarissen, gekozen uit ingezetenen van die plaatsen, waar het gezelschap optreedt. Het getal te bepalen naar verhouding van de uitgebreidheid der plaats. Dit bestuur zou den directeur benoemen, die geen acteur moest zijn en een vast tractement zou genieten met aandeel in de winst. Hij wordt belast met het opsporen van bekwame acteurs en actrices, het sluiten der engagementen en het vaststellen van het répertoire. Dit laatste moest echter geschieden in overleg met commissarissen. Naast dezen directeur wordt een finantieel controleur aangesteld, even eens op een vast tractement met een aandeel in de winst. Zijn instructie zou, gelijk die van den controleur, door commissarissen worden vastgesteld. Er zou een negotiatie worden uitgegeven van ƒ100.000 in aandeelen van/ioo, waarvan jaarlijks veertig zouden worden afgelost. De aandeelhouders zouden vrije toegangskaarten verkrijgen naar evenredigheid van het bedrag hunner deelneming. Men zou trachten subsidies te verkrijgen van HET NATIONAAL TOONEEL, ENZ. In 1851 werd op initiatief van Z. M. Willem III een commissie benoemd, waarin bekende letterkundigen, zooals J van om het nationaal tooneel. Lennep, Schimmel, Burlage, de Buil zitting hadden, de noodige voorstellen te doen tot opbeuring van Deze commissie die op 20 Mei haar rapport uitbracht, begint haar taak met een zuiver negatief oordeel over den bestaanden toestand uit te spreken. Volgens haar oordeel ontbreekt nagenoeg alles nationaal tooneel noodig is: een goed goed tooneelgezelschap,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 369