37 7 Mr. J. E. Banck. deze uiteenloopende kunstrichtingen aan de acoustiek verschillende eischen worden gesteld. Meerdere steden, zooals Leipzig, Frankfort, Hamburg, hebben naast den nieuwen schouwburg den ouden in stand gehouden. Hoedanig het resultaat zal zijn moet aan het overleg van onzen gemeenteraad worden overgelaten. Dat met den nieuwen schouwburg een nieuw tijdvak van ver hoogden bloei voor ons nationaal tooneel moge aanbreken blijft de wensch van iederen weldenkenden en kunst- lievenden Hagenaar. Er zoude, volgens mijn meening, een groote stap in de goede richting worden gedaan, wanneer de Haagsche schouwburg, althans wat het nationaal tooneel betreft, tot den rang van een hof- schouwburg werd verheven. Amsterdam verpacht zijn comediegebouw, alsof het een boerenhofstede of buffet gold en heft bovendien nog een belasting op de publieke vermakelijkheden, die door de directie op de bezoekers wordt verhaald, maar aan de ontwikkeling van het kunst leven niet bevorderlijk is. Hier wordt dus de kunst als een bron van inkomsten beschouwd. In Rotterdam behoort de schouwburg aan particulieren, die een goeden huurprijs verlangen, waardoor de exploitatie gedrukt wordt. Van een kunstinstelling kan ook daar geen sprake zijn. Het kan dus niet als een onrechtmatig verlangen, of overbodige weelde worden beschouwd wannéér er een enkele schouw burg in het land bestaat, waar tegen het verval der kunst wordt gewaakt en van waar de koninklijke standaard der klassieke kunst blijft waaien, die anderen tot voorbeeld en richtsnoer kan verstrekken. HET NATIONAAL TOONEEL, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 398