EEN EN ANDER OVER DEN HAAGSCHEN SCHOUWBURG EN HET „THEATRE FRANQAIS” IN DE i9e EEUW. De stallen van Ritzenthaler, stalhouder, tegenover Blijenburg, hoek Comediestraat, vormden het vroeger Théatere Francais, gelijk De Fonseca ons mededeelt. Van 1702 af werden daar vrij geregeld Fransche comediën en opera’s opgevoerd. Bij den aanvang van de 19e eeuw was sedert een twaalftal jaren de ondernemer of directeur een zekere J. P. Meisner of Meissner. Volgens de notulen van de ver gadering van Burgemeesteren (Slicher, van Slingelandt en Beelaerts) van Woensdag 6 Augustus 1788, werd besloten „bij provisie en tot kennelijk wederzeggen toe” gunstig te beschikken op het request van Stanislaus Anthony Hendricus Jacobus Storm, om de concessie zijns vaders om „op het Theater in de Casuariestraat alhier eene Fransche Comedié te moogen laaten vertoonen, aan den persoon van Johan Philip Meissner, Muzikant alhier” te mogen overdragen. Of het tegenwoordige gebouw van de vroegere stallen van Ritzenthaler, dat nu te koop staat en tot opberging dient van de broodwagens der firma Lensvelt, Veenestraat, inderdaad hetzelfde is, waarin het Theatre Francais zijne voorstellingen gaf, dan wel of dit laatste plaats heeft moeten maken voor het oprichten van deze stallen, zijn vragen, waarop het mij niet gelukt is een beslissend antwoord

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 399