426 KRONIEK VAN HET JAAR I903. 17 Februari. 23 n 3 Maart. 4 7> De Gemeenteraad besluit tot opheffing van de Stadsrijschool met ingang van i April 1903; aan de Commissie voor de Stadsrijschool en aan den Directeur D. Krüger wordt met ingang van den- zelfden datum eervol ontslag verleend. Aan eene nieuwe straat tusschen het Oranjeplein en het Korte Groenewegje wordt de naam „Spinozastraat” gegeven. Huishoudelijke bijeenkomst der Werkende Leden van de Vereeniging „die Haghe”. Spreker Dr. H. Brugmans: „Uit de Protocollen der Haagsche Notarissen.” Vijftigjarig doctors-jubileum van Dr. W. Broes van Heekeren. De Heer O. Haaxman treedt af als verslaggever van ’s Raads Handelingen, welke werkkring door hem 30 jaren lang werd vervuld. De Gemeenteraad verwerpt het voorstel tot aankoop van terrein aan de Laan van Meerder- voort voor den bouw van een nieuw gymnasium en aanvaardt daarna de schenking van hetzelfde terrein door mr. A. E. H. Goekoop. De Gemeenteraad besluit aan de Gemeente secretarie eene afdeeling „Gemeentebedrijven” toe te voegen; het Verslag van den Gemeente raad stenographisch te doen bewerken een stuk grond aan de nieuwe Parklaan in erfpacht uit te geven voor den bouw van een vast circus. Tevens besluit de Raad tot het dempen van het Spui, de Turfmarkt en de Nieuwe Haven en tot den bouw van een Zusterhuis bij het Gemeenteziekenhuis. Z. K. H. de Prins der Nederlanden inspecteert op de Stadhouderslaan het regiment Grenadiers en Jagers. Vergadering van de Werkende Leden van „die Haghe”. Jaarverslag van den Secretaris en Bibliothecaris; rekening en verantwoording van den Penningmeester. Tot leden van het Bestuur worden herkozen: de Heeren Dr. R. Krul, W. Baron Snouckaert van Schauburg en Th. Morren, terwijl in de plaats van den Heer Mr. J. B. J. N.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 454