428 KRONIEK VAN HET JAAR I903. 29 Maart. 31 V i April. 2 n 4 6 7 n II 14 Overleden Mr. A. van Laer, 62 jaar, raadsheer in het Gerechtshof te ’s Gravenhage. Huishoudelijke bijeenkomst der Werkende Leden van „die Haghe”. Spreker de Heer C. H. Peters, rijksbouwmeester, over de restauratie van de grafelijke zalen op het Binnenhof. Vijf-en-twintig-jarig ambtsjubileum van den Heer J. A. Eckstein als directeur der Topographische Inrichting; van den Heer F. L. Tethof als chef van de secretarie ter Provinciale Griffie van Zuid-Holland en van den Heer J. van Lokhorst als Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs enz. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik wonen den Jachtrit bij ter eere van het 25-jarig bestaan der Vereeniging voor het Jachtrijden.” H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik vertrekken naar het Loo. Eene uitgebreide Spoorwegstaking breekt uit, zoowel bij de Staats- als bij de Holl. Ijzeren Spoorwegmaatschappij, geproclameerd door een „Comité van Verweer.” De stations en spoor lijnen worden door militairen bewaakt. De Gemeenteraad besluit tot aanvaarding van een door Z. K. H. den Groot Hertog van Saksen Weimar- Eisenach aangeboden geschenk ten behoeve van het Gemeente-museum, bestaande in een portret van Jacob Cats, een portret van diens dochter, gehuwd met den Heer van Aersen en een schilderij, voorstellende in beeld ge brachte Hollandsche Spreuken. De slinger van Huyghens wordt in gebruik afgestaan aan de commissie tot regeling van de ontvangst der leden van het IXe natuur- en geneeskundig congres. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik keeren wegens de spoorwegstaking naar ’s Gra venhage terug. Het Comité van Verweer besluit wegens het fiasco, dat de spoorwegstaking maakt, haar op te heffen. Aan de Exploitatie Mij. Scheveningen vergunning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 456