dit jaar zijn den Haag en gedenk- van de ons door den dood voordat hun studie voltooid was, anderen deden de door hen gedane belofte niet gestand, terwijl voor sommige onderwerpen geen bewerkers gevonden werden. Onder die omstandigheden scheen het wenschelijk de verspreide artikelen, die eenmaal ingezonden waren, hoewel te zanten geen afgerond geheel vormend, te publiceeren, daar elk opstel op zich zelf toch zijn waarde ontleent aan het daarin behandelde onderwerp. Deze bundel bevat slechts een gedeelte der artikelen. De overige zullen in de Bijdragen over 1905 worden opgenomen. De volgorde waarin de stukken zijn geplaatst, is niet geheel systimatisch; dit was onvermijdelijk omdat enkele artikelen eerst tijdens het afdrukken van dezen bundel werden ontvangen, terwijl sommige medewerkers nog niet met hun studie gereed zijn. Boor 't overige bevat deze bundel twee opera posthuma, nl. een opstel van ons eerelid M. Henriquez Pimentel over de Haagsche Joden en dat van Mr. J. E. Banck over Het Nationaal Tooneel in de Residentie. De reden waarom alleen de Protestantsche en Israëli tische gemeenten hier zijn behandeld is hierin gelegen dat een studie over het Katholicisme gedurende de XIXe eeuw reeds is verschenen in de Bijdragen over 1901 en 1902. Plet zal misschien verwondering baren dat onder de illustraties zoo weinig kijkjes van oude stadsgedeelten zijn De Bijdragen en Mededeelingen over uitsluitend gewijd aan de geschiedenis van de Hagenaars in de XlXe eeuw. Het oorspronkelijk plan om in dien geest een boek uittegeven is afgestuit op onvolledigheid bouwstoffen. Enkele medewerkers toch ontvielen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 6