’s-GRAVENHAGE GEDURENDE DE I9DE EEUW. 62 afvragen aan de ouderen van dagen, hoe men vroeger van het leven kon genieten, immers tallooze gemakken en geriefelijkheden, niet weinig thans volkomen onont beerlijke zaken ontbraken. Geen spoor, geen stoomboot, geen telegraaf of telefoon, geen wereldpost met wijdvertakte postverbindingen, eens per dag hoogstens eene brief bestelling tegen zeer duur port, geen sigaar om den tijd te dooden, geen lucifer om licht te maken, geen chloroform om pijnlijden te voor komen, geen bescherming tegen schadelijke bacteriën, bijna volslagen gebrek aan verkeerwegen en vooral aan snelle verkeermiddelen; hoe kon een beschaafd mensch daarbij tot zijn recht komen? Elektriciteit, gas, patent- olie, zelf petroleum was nog niet in toepassing en aller troost bestond in kaarsen met snuiters, dompers en profijtertjes Toch leefden die ouderen van dagen te midden van al de genoemde en soortgelijke ontberingen misschien even gelukkig, stellig tevredener dan velen van het jongere geslacht; immers „l’appétit vient en mangeant” en juist de vooruitstrevende richting van den tegenwoordigen tijd schept ongedurigheid en een steeds aanwakkerenden wensch naar telkens meer nieuws, telkens meer af wisseling. Onzes inziens moet aan die richting niet te veel voedsel worden gegeven wij kunnen in onze residentie te vreden zijn met hetgeen de afgeloopen eeuw ons ten slotte opleverde, al moeten wij daarom nog niet met de handen in den schoot zitten maar wel degelijk bedaard en onbevooroordeeld de verbeteringen trachten aan te brengen, die tot bloei onzer schoone woonstede, tot heil harer bewoners kunnen strekken. Vatten wij de slotsommen van ons overzicht der eeuw samen, doen wij het door een breeden blik op het verleden en het tegenwoordige te slaan, met al den ernst die zulk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 75