64 EEUW. ’S-GRAVENHAGE GEDURENDE DE I9DE onvoldoende havens werden door kunst, overleg en geld hervormd tot de havens, sluiswerken en dokken welke de bewondering van allen uitlokkenhet geld I dat is de veerkrachtige hefboom waar tegenwoordig veel, mis schien te veel op rust; maar toch mogen wij, zijn hulp en zijn kracht niet miskennen. Zie slechts wat er grootsch tot stand komt, altijd treedt het geld daarbij op den -voorgrond en vertoont zijn macht vooral bij vereeniging, bij coöperatie. Maatschappelijk is de vernieuwing in de meeste ge vallen ook zichtbaar in de ontwikkeling van den geest; denk aan het onderwijs, hoe dit nieuwe banen bewandelde en tevens veel algemeener toegankelijk werd; zie hoede kunsten in den aanvang der eeuw dof sluimerend, thans weder het vaderland en onze stad tot grooter luister verstrekken; maar let vooral op de gevolgen dier ont wikkeling de stugge landman luistert tegenwoordig naar de raadgevingen der wetenschap, de visscher vraagt zeevaartkundig onderwijs, de nijverheid ontplooit hare vleugelen. En waar is het bekrompen Regentenbestuur gebleven Het is thans geen sinecure meer om lid te zijn van eene gemeentelijke regeering, hetzij in stad, hetzij in dorphet geheele volk kijkt op de vingers en honderdduizende kiezers spreken een woordje mede. Als alle willekeur in het besturen daardoor nog niet ver dwenen mocht wezen, dan moet dit worden geweten aan geniepige handelingen, want zoowel bij rijk als bij gemeente is het toezicht tamelijk streng; doch gelukkig zijn onze machthebbers vertrouwbaarder dan in het Noordameri- kaansche gemeenebest waar men nogal eens op brutale misgrepen stuit. Daarentegen zijn de bemoeiingen veel uitgebreid, voor water- en gasverzorging, voor rioleering, straatreiniging en zoovele andere zaken wil men dat het het gemeentebestuur zorgen zal, zelfs het tramverkeer,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 77