8o DE PROTESTANTSCHE GEMEENTEN, ENZ. is; immers de modernen konden als zij wilden in deze stad het gansche kiescollege „omzetten”; zoo onbetwist baar konden zij de meerderheid hebben. Het is hun blijkbaar niet de moeite waard. De groote massa is door „de modernen” niet bereikt; niet behoed voor, niet gewapend tegen het materialisme. De „ernstige modernen” vinden ruimschoots wat zij zoeken in de prediking der voorgangers op den Fluweelen Burgwal, en in de kerken der Remonstranten en der Doopsgezinden. Het langst heeft gedurende deze eeuw hier gearbeid Ds. Jan Moll, Jbzoon. Hij is hier bevestigd den 6 Juni 1830; emeritus verklaard den 1 Mei 1888; overleden den 4 October 1891. De meesten onzer hebben hem gekend als een ouden heer. Hij was een beminnelijk man vol goedheid en vriendelijkheid voor zijne jongere collega’s; een „voorzichtig man in zijne geslachten”, die veel ver trouwen genoot en veel vertrouwen verdiende. Hij droeg vele nooden op zijn hart; en bizonder ijverig was hij in de behartiging van de belangen der diaconiescholen. Het „christelijk onderwijs” had zijne liefde; hij was super intendent van het christelijk onderwijs hier ter stede, en was dat zonder aanstelling; uit verdienste. Tot het laatste toe woonde hij de examens bijdit onderwijs had zijn hart. Hij was er in. Grootendeels door zijne bemoeiingen kwamen hier de vier diaconiescholen der Ned. Herv. Gemeente tot stand de school van meester Schaberg, den 20 Mei 1844 in de Halstraat geopend, en in 1895 verplaatst naar het West- einde 68. Ruim 50 jaar stond de heer J. C. Schaberg aan haar hoofd. Sedert 1 Mei 1895 's hoofd der school de heer J. P. van der Haas. De Weeshuisschool gevestigd Koningstraat is eigenlijk de oudste school der gemeente en reeds sedert 1660 bestaande; in haar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 93