83 DE PROTESTANTSCHE GEMEENTEN, ENZ. Wanneer wij de notulen der Kerkeraadsvergaderingen En het verhevene Gezang 238, met dat klassieke couplet: Reeds zeegnen duizenden van tongen U, Heer! als Heiland en Profeet; Ver is uw naam reeds doorgedrongen, O Koning! die aan ’t kruishout leedt! ’t Vergeten eiland hoort uw woord, Uw lof weerklinkt in Zuid en Noord. Dr. Janssonius overleed in 1872; in zijne vacature werd den 2den Aug. 1874 bevestigd Dr. J. A. Gerth van Wijk. In de plaats van Ds. Zaalberg, die onrust bracht in de Gemeente, werd gekozen Ds. C. J. G. van Hoogstraten, beroepen van Almelo en bevestigd 16 Mei 1877. Hij was stellig een der meest vredelievende mannen die ooit in de Ned. Herv. Kerk gediend hebben; en een der be- minnenlijkste. Toen hij den 2osten October 1895 overleden was en den 24Sten werd begraven was de rouw in de Gemeente algemeen. Zijne vrienden vereenigden zich om zijne nagedachtenis te bevestigen in de „Vereeniging van Hoogstraten”, die bedoelt het werk der dienende liefde te werken in zijnen geest en de geestelijke en stoffelijke belangen der Ned. Herv. Gemeente te behartigen. Ds. E W. Heinecken kwam hier in de vacature Hoevers. Hij heeft hier geen tien jaar gewerkt; maar daar zijn er die in twintig jaar niet zooveel doen als hij in tien. Trouw als herder, trouw in het opzoeken van het ver lorene was hij. De Geheel-onthouders-bond hier ter stede werd door hem gesticht. Bij zijn graf werd door sommige bekende dronkaards, maar nu gered, getuigd: „hij heeft van mij een ander mensch gemaakt”. De nagedachtenis van zulke mannen wordt niet vergeten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1904 | | pagina 96