IOI consulteeren en bij eenige collega’s en passant naar hunne gezondheid informeeren. Van ii 12 uur. Den lessenaar openen. 12—i uur. Koffij drinken. Hetzij op het bureau, hetzij eventjes thuis, om in een wip weerom te zijn. 1 2 uur. Pennen vermaken. 2 3 uur. Werken. Daaronder is begrepen het lezen derStaats-Courant. 3 4 uur. Zich gereed maken om naar huis te gaan. 4 5 uur. Naar huis gaan. Zie: naar het bureau wandelen. DE HAAGSCHE TYPEN IN DE I9E EEUW. Doch het lustte den schrijver niet, dit booze stuk verder te copieeren, en hij kon verzekeren dat het louter logentaai bevatte. Want, zegt hij, gij moest het zien, hoe mijn adjunkt des morgens te even negen, vlammende van ijver, zich naar den kring zijner werkzaamheden spoedt; hoe daar op het groene veld des lessenaars zijne veder als ge vleugeld over het papier zweeft tot heil van den lande, hoe geen woord zijne lippen ontsnapt, dat nutteloos tot het groote doel zou kunnen geheeten wordenhoe snel en met hoe weinig uitdrukking van zinnelijkheid hij tegen half één het bijna Spartaansche broodje met één grooten slok koffij wegspoelt, om opnieuw aan zijne taak te vliegen; hoe eindelijk zijne bruin leeren zitte dampt, wanneer hij, ten eersten of hoogstens ten tweeden male in ruim zes uren, te kwart over drieën opstaat, om zijn verarbeide krachten te huis te herstellen! Ziet gij hem eene enkele reize eene straat inslaan, welke eerder naar Smeets of Peters, dan naar de dampende soupterrine zijner gade leidt, weet dan, dat hij van zijne eigene, éénige vrije oogenblikken ééne minuut afknarpt,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 112