DE HAAGSCHE TYPEN IN DE I9E EEUW. 137 een mofje tipje van de opgenomen japon en een slank figuurtje vraagt om een coquet toiletje en dan komen de manieren, die in de omgeving juist door jonge vrouwen zoo scherp worden afgekeken, als van zelf met een paar woorden Fransch en Engelsch er bij. Niemand kan het dan ook verwonderen dat zij aan vechting gevoelen deze aangeleerde beschaving eens in praktijk te brengen in den omgang met echte heeren, geen namaakseltjes. En dat gebeurt dan ook wel eens een enkele maal. Met de chique, coquette elegance die zij zich hebben eigen gemaakt, komen zij luchtig aantrippelen in het half duister van den vallenden avond, wanneer zij van het „atelier” komen het slanke figuurtje goed uitkomend in een toiletje van den laatsten smaak; het voiletje, strak gespannen, waar van tijd tot tijd even aan wordt ge trokken, meer uit zenuwachtigheid en coquetterie, dan wel uit noodzakelijkheidhet kijken der neergeslagen oogen bedeesd naar de trippelende voetjes in de eene hand en een in de andere. Dan een kuchje, een blik van verstandhouding en „all right"; samen gaan zij verder de schemering en de duisternis in. ’s Avonds laat komt zij thuis, maar o, dan heeft zij zooveel excuses. Madame was vandaag zoo lastig en Jt baltoilet van freule B. moest absoluut klaar zijn, en daarna nog ver schillende inkoopen voor den volgenden dag’t was vreese- lijk, vreeselijk, zoo druk als zij ’t van avond had. Haar vader, die van uit de verte iets vermoedt, omdat hij maar een burgerman is, schudt 'ongeloovig het hoofd en vermaant: „pas toch maar op, meisje, met dat late op straat loopen”; maar moeder, die weet wat er te koop is (ze is zelf ook jong geweest) is de opinie toegedaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 148