DE HAAGSCHE TRAM, 1864—I9O4. 165 waren 3! 4; 7-3°; 8.15; 9.15; 10.15; n.15; 12.30; 2; 3; afloop der muziek. Op den 4 Augustus 1873 schreef de Directie aan den Raad dat zij genoodzaakt was geworden den dienst te staken ten gevolge van willekeurige handelingen der Politie. Deze toch had herhaaldelijk paarden, als ongeschikt voor den dienst, afgekeurd zoodat verscheidene ritten niet hadden plaats gehad. Wanneer men nu weet dat juist in die dagen een tramwagen bij het afrijden van de brug aan de Koninginne gracht tegenover den Houtweg was gederailleerd en ongetwijfeld in het Kanaal zou zijn gestort indien niet een boom den wagen in zijn vaart had gestuit, dan moet men zich niet verwonderen dat er van alle zijden klachten inkwamen. Dientengevolge schreven B. en W. aan de Directie der Maatschappij om de zwakke paarden te verwijderen en werd de Commissaris van het vervoer wezen aangeschreven om, bijgestaan door een deskundige, een onderzoek in te stellen naar het uitslijten der wielen van de rijtuigen. Het Vaderland van volgende advertentie 1 Augustus bevatte dan ook de 12.30; 2; „De Directeur der Haagsche Tramway maakt bij deze bekend dat, tengevolge van de vreemde handelingen der Politie de dienst voorloopig zal worden gestaakt.” D. Romijn. Maar op 7 Augustus werd de dienst weer hervat en was de onderneming overgegaan aan de Belgische Tramway Maatschappij. De uren van vertrek gedurende dien zomer van af den Kneuterdijk 6-5°; 8.15; 9.15; 10.15; 11-15; 5.30; 6; 6 45. En van het Gemeente Badhuis 6.10 4; 5 30; 6; 8; 9.20 of na

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 177