DE HAAGSCHE TRAM, 1864— I904. 179 weg, in plaats van moeten leeren. de sub e handelen over geaccepteerd. Als zoodanig kwam de heer Mouton met den wensch om de sub e genoemde lijn te doen aanvangen vanaf de Regentesselaan bij den Loosduinschen weg en zoo over het Regentesseplein naar de Weimarstraat te doen loopen. Ook zijn tweede wensch om de lijn y van af het einde der Laan van Meerdervoort te doen aanvangen werd geaccepteerd. Of de Raad verstandig deed om den wensch van den heer R. A. van Sandick aan te nemen om de grens der zones op den nieuwen weg te stellen aan den Wagenaar- aan de Witte brug, zal de toekomst Eveneens houdt de concessie tal van bepalingen in omtrent aanleg en onderhoud, exploitatie, verdeeling in zónes, tarieven, arbeidstijd en pensioen van het personeel enz. enz. De Maatschappij betaalt jaarlijks tot 31 December 1826 aan de Gemeente eene retributie ten bedrage van 35 cent per strekkende meter. De Gemeente heeft het recht zoowel bij het eindigen als bij het vervallen der vergunning (bij faillissement, liquidatie of niet nakomen der verplichtingen aan de Maatschappij opgelegd) om het roerend en onroerend goed der Maatschappij hetzij geheel of gedeeltelijk over te nemen tegen betaling der waarde naar de schatting van drie deskundigen, te benoemen: een door B. en W. een door de Maatschappij en een door den Kanton rechter. De voorzitter verzoekt in gemelde zitting van 28 Maart om, ten einde geene meerdere vertraging in het leven te roepen, geen amendementen voor te stellen maar alleen B. en W. uit te noodigen, wanneer het contract zal zijn aanvaard, nader met de Maatschappij te onder- wenschen, die door den raad zullen zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 191