2ÓO DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. Iterson de niet onbelangrijke boekerij van het voormalige klooster te Weesp naar de Koninklijke Bibliotheek werd overgebracht. Tot de haar ten deel gevallen legaten behooren de aan brieven rijke handschriftelijke nalaten schappen van den geleerden burgemeester van Deventer mr. G. Cuper, van den uit den Patriottentijd bekenden Utrechtschen geleerde en staatsman, mr. R, M. van Goens, en van den geschiedschrijver, mr. H. van Wijn; verder de boekverzamelingen van A. Bogaars vooral ge schiedenis en letterkunde, waarbij eenige fraaie hand schriften van P. A. S. van Limburg Brouwer in hoofdzaak indologische werken van Jhr. J. de Witte van Citters vooral letterkunde en dramatiek-- van G. Groen van Prinsterer vooral staatsrecht en geschiedenis van den oud-boekhandelaar Bakhuijzen vooral ge- schriftjes, medailles, insignes, programma’s betrekking hebbende op nationale gedenkdagen van H. A. van Dijk; van P. J. B. C. Robidé van der Aa vooral aardrijkskunde van Jhr. Six vooral natuurlijke historie, enz. enz. Soms werden geheele bibliotheken voor de Koninklijke aangekocht o.a. de collectie Spinozana en de merkwaardige schaakbibliotheek van dr. A. van der Linde en de omvangrijke boekerij van prof. J. de Wal. Toen deze laatste naar de Koninklijke Bibliotheek werd overgebracht, was juist ook het onder denzelfden gevel gebouwde kleinere huis in eigendom aan den Staat over gegaan, waardoor gelegenheid ontstond de Wal’s boeken voor zoo verre er niet reeds exemplaren van aanwezig waren in drie kamers te herbergen, terwijl tevens, door dezen aankoop voor eenige jaren weder ruimte gewonnen was, tot het plaatsen van de in steeds grooteren. getale toestroomende aanwinsten. In steeds grooteren getale, want de geldmiddelen werden telkens ruimer en derhalve werden de aanwinsten door koop verkregen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 272