278 IETS OVER DEN HAAGSCHEN BOEKHANDEL, ENZ. koopen dan in de bekende winkel in de Schoolstraat? Toen ’t zij terloops opgemerkt was de Schoolstraat een eerste-rangs winkelstraat. Men vond er de galanterie winkel van Sack, de drogisterij waar S. J. van den Bergh troonde, de zilversmidswinkel van Schlette en twee boek handelaars, Mensing en Pickhardt. Toen de stad was nog klein was de Schoolstraat een centrum en den jeugdigen „kwakken” heeten de gymnasiasten nog zóo? werd zelfs gedurende de lesuren toegestaan door den welwillenden rector, den nooit volprezen Beynen, om nieuwe boeken te gaan halen in „De vijf vokalen” Nog zie ik den jongen Mensing, met zijn blonden, cholerisch gevormden kop, de zaak beheerschen. Maar zijn werkkracht schoot t.' kort, en in 1872 ongeveer, ging dat debiet grootendeels over aan de firma Mensing en Visser, d.w.z. aan de Wed. Visser van Santen, die den naam der firma kocht en bij de hare voegde. Dat waren ongeveer de firma’s, die de i8e aan de 19e eeuw verbonden. In 1804 komt er echter een nieuw element. Mozes Cohen en Jacob Belinfante stichten de firma Belinfante Co., en een van hunne eerste uitgaven is „Almanac de la Repu- blique francaisc”die na tallooze transformaties eerst voor een paar jaren als „Hef- en Residentie-almanak” onderging. Koning Lodewijk liet bij hen de „Lois consti- tutionnelles du Royaume de la Hollande” en andere officieele uitgaven verschijnen. Met den Koning namen zij nomaden allures aan en trokken eerst met hem naar Utrecht, later naar Amsterdam. Ook onder het Keizerrijk gaven zij verschillende officieele werken uit. In 1813 keerden de broeders M. C. en J. Belinfante in den Haag terug. Vervolgens gaf deze firma zich veel moeite voor den invoer van Fransche boeken, en veroverde zich later het Agentschap van de „Revue des deux-mondes”tot voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 291