287 IETS OVER DEN HAAGSCHEN BOEKHANDEL, ENZ. Museum Willem Twee. Nieuwstraat W. 152 ’s-Gravenhage. zooverre ik zijn spoor kon volgen, in de Nieuwstraat, in de Korte Houtstraat, in de Hofstraat, in den Voorhout, in de Hekkelaan, in een schuit, op een hooizolder, om op 7 Juni 1875, naar ik zeker meen te weten, zijn leven te eindigen in de Jacob Catsstraat. Toon Tetteroo zooals hij algemeen werd genoemd was ’n tragisch- comische figuur. Na allerlei wederwaardigheden, gaf hij zijnen boekhandel in September 1850 den naam van „Museum Wille m II” en gaf daarvan kennis het typeert den man door de volgende circulaire, waarbij slechts herinnerd dient te worden, dat de schilderijen-verzameling van Koning Willem II toen juist was geveild. Ofschoon de erven Nassay, uit de slooping der Galerij Koning Willem II, 12—21 Augustus j.l. nog een gansche Galerij hebben moeten overhouden, grootendeels bestaande uit Moderne Kunst, van levende Meesters, door wijlen den Koning, gelijk het eenen Vorst betaamt, vorstelijk betaald, en waarop dus geen geldwinst was te maken, zoo als met zoo menig Meesterstuk het geval is geweest, hebbende immers op éénen datum, op 16 Augustus, 75 nummers eene som van 566.046 (met de opgelden ƒ608.499.45!!!) opgebracht, waarmede Willem II de Kunst- kenners-kroon is opgezet, hem, ook al, gedurende zijn leven misgund; zoo heb ik nogthans op 21 Augustus, den laatsten dag van de slooping der Galerij, een paar duizend Circulaires door de Residentie rondgezonden, van welke de eerste regels waren „Aan de eerbiedige herinneringen, welke de schoone, in 1816 gestichtte Galerij Koning Willem II, heden 21 Augustus 1850, ophoudende te bestaan, voor immer heeft ingeboezemd, eene nederige hulde wenschende toe te brengen, stelt de ondergeteekende den Boek-, Muziek- en Kunsthandel, Nieuwstraat W. 152, onder de beschermende Titulatuur Museum Willem Twee, en beveelt hij denzelven in de belangstelling des Algemeens”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 300