3oo ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. zij konden niet zwijgen van den Roem dezer Zaal” want bijna elk onzer geschied- of kroniek-schrijvers, die de Zaal gezien en doorwandeld had, hij kwam onder hare bekoring en wijdde aan haar eenige warme regelen, en die indruk was voorheen te grooter, omdat men toen nog niet gewend was zooals wij, aan de enorme ruimte- overkappingen, waartoe het ijzer, als bouwmateriaal, ons sedert het midden der vorige eeuw in staat heeft gesteld. De treffende indruk, die zij onwillekeurig op een ieder maakte, was het gevolg van hare afmeting, van haar gelukkige proportie en in hoofdzaak van hare trotsche overkapping. Ware zij, diezelfde Zaal, afgedekt geworden met eene balklaag met zoldering, dan zou zij onopgemerkt reeds voor lang verdwenen en vergeten zijn, maar neen, getrouw aan de traditiën van den Noorschen Kasteel-bouw, toen men om ruimte én om lucht én om hoogte te winnen in die oude feest-hallen, waarin men uren bijeenzat, deze altijd een ziende dak-stoel gaf, getrouw aan die oude traditie, die in Engeland zelfs nu nog niet geheel en al verdwenen is, gaf men ook haar een ziende kap, en daarmede een ruimte-inhoud, eene hoogte en een effect tevens, als men met de rijkste overzoldering of over- welving daarbinnen nooit had kunnen bereiken. En die ziende overkapping, zij werd daarbij zóó talentvol door dacht en ontworpen en zóó eenvoudig, degelijk en met oordeel uitgevoerd, dat zij, trots alle stormen en trots jaren van verwaarloozing soms, toch ruim zes eeuwen aaneen, onafgebroken haar taak heeft vervuld, en diezelfde taak nog zou vervullen, had in het jaar 1861 de lands- bouwmeester N W. Rose, slechts eenig besef gehad van en slechts eenig respect gehad voor onze Middel- eeuwsche Kunst en wat minder gedroomd van een nieuwen bouwstijl in ijzer en glas, en aan dat droombeeld niet moed willig de Zaal, die aan zijn zorg was toevertrouwd, opgeofferd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 314