312 ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. kromming der pooten één groote doorgaande spitsboog vormen, zie teekening No. 4, bladzijde 311. Die 7 dak-gebinten, welke zamen de geheele dak-bedekking dragen, zij zijn op die wijze als het ware veranderd in 7 gordel-bogen, welke, opgaande uit de muraal-zuilen, hun taak, die enorme kap te dragen en te steunen, trots tijd en trots stormen, schijnbaar op het allerleukst opvatten en volbrengen. Doch die zóó hoogst eenvoudige kap-oplossing, verraadt in dien XHIden eeuwschen bouw meester een technisch durven en kunnen, dat ons werkelijk verbaast, want het is geen kleinigheid, maar inderdaad eene werkelijk geniale brutaliteit, om, alle dwarsbalken, trekstangen, ankers, beugels en stroppen en verdere hulpmiddelen der techniek totaal negeerend of versmadend, die spitsbogige reuzebeenen van 17.30 M1. spanning bij 10.30 hoogte te ontwerpen en deze zoo maar los weg boven op die muur-zuilen te plaatsen, alleen door gordingen met enkele schoren, hun loodrechten stand blijvend verzekerend. Overtuigender dan 100 handschriften, zegt onze Hofzaal- overkapping, zeggen haar zeven dak-spanten, wat men in de XHIde eeuw reeds ten onzen kon en deed, en welk een breedheid van opvatting en van doen, er toen uitging van een Floris V, van dien eenvoudigen Graaf van Holland, welke zich zulk een Zaal wenschte, maar ook, welk eene hoogte niet alleen zijn bouwmeester Gerard van Leijden, doch ook de bouwkunst zelve, hier toen reeds bereikt had. Het was inderdaad niet genoeg, om op een vel perkament even eene oplossing als deze te schetsen en die schets daarna op een houten schot op ware grootte uitteslaan, maar de enorm zware eiken boomen daartoe benoodigd, zij moesten bovendien in oude bosschen (men zegt zelfs in Ierland) worden gezocht, gekocht, geveld en aangevoerd, en waren zij bewerkt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 327