A°. 1483. A°. I497. A°. I497- A°. 1498. 426 ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. Ao. 1472/3. was, alsoe t verwatert was ende dat viercant opgematselt mit ghevelen. A°. 1476/7. Item, by die kuecken (keuken) aan de westsyde van die grote Sale in den torn dair men die spyse in set. Item, op die Rekencamer boven ’t portael van de groten Sael, gemaict twee voetbancken onder tburel dair de Rekenmeesters aen sitten. Item, in dat camerken dair men deur gaet in die Rekencamer dair die clercken ende den duerwaerder sitten, gemaict een turfbanck. Item, een kairsvensterken binnen den toirn gemaect. A°. 1476/79. Tegen de noordzijde der Zaal de lokalen voor de Nieuwe Rekenkamer gebouwd. Item, vermaect een raemglas van de lantaerne, staende int tresoir aen die westsyde der sale, die men verby gaet nae myns genadichs heeren earner. Maart. Dair (in die Groote Zaal) was die vloer tot diversche plaetsen gesoneken, zoodat er ruim 800 vierkanten-vloertegels toen herlegd moesten worden. Item,IX ghesneden sparren en III kereksparren, dair die horden in de veynsters van de groote Saaie mede vastgemaict ende gespyckert zyn. Item, horden geset voir die groote spiegelen, (nissen) omdat die duiven ende crayen dair inne niet nestelen en souden. Item, den leydecker gedect ende gestopt uptie ganek van den groiten Sael gaende tot myns genad. Heeren logys toe; noch an tselve portael staende byden voorsz ganek dat leydack gerepareert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 449