A°. A°. A°. A°. Ao. A°. A». A». ENKLE BLADZIJDEN UIT DE GESCHIEDENIS, ENZ. 430 16OO. 1611. 1614. 1619. 1631 i633- 1642. 1651. AO. 1660. en één standaard te Nieuwpoort veroverd door Prins Maurits. it Februari. Eene ordonnancie vastgesteld voor de Kramers op de zaal. 10 December. Er worden verpacht 16 Cramen op de Saele alhyer voor den tyt van vyff achtereenvolgende jaeren. (tezamen voor 90 U') zie ’t Haagsch Jaarboekje voor 1889, bladz. 90. 13 Mei. Onthoofding van Johan van Olden- barnevelt op het Schavot vóór de Zaal. had er weder eene groote herstelling van de bekapping plaats, waarvoor Jan Cornelissen, hof-timmerman, den i3n December 1633 werd betaald de somme van 378911,’ 19 sh. ’t bedrag met denselven overgecomen ende verdragen over hetgunt hij gemaeckt ende gelevert heeft tot reparatie van de Zaele van den Hove in den jare 1631. r) De nieuwe straat van het Buyten Hof naar het Stadt Houders Pleyn benoorden langs de Zaal, over het Binnen-Hof aangelegd. Kersavond. Prins Frederik Hendrik geeft ter eere van de Koningin van Engeland, een ballet op de Groote Zaal. 18 Januari 21 Augustus. De Groote Vergade ring der Algemeene Staten, ruim 300 vertegen woordigers tellende, gehouden in de Zaal. De Koning van Engeland, Karel II, maakt Op éen der nieuwe bint-balken toen in de kap gebracht, werd het jaar-cijfer 1631 ingesneden, en dat jaar-cijfer, het eenigste, dat op het kaphout te vinden was, heeft Rose in den waan gebracht, dat de bekapping eerst uit de XVlIe eeuw en niet uit de middeneeuwen dagteekende.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 453