461 KRONIEK VAN HET JAAR I9O4. 30 V 31 19 Sept. 20 3 4 5 stichting van een rechtsgebouw voor het Hof van Arbitrage. Benoemd tot Controleur der Gem. finantiën A. Rovers. Benoemd tot kapelaan aan de St. Jacobus- kerk P. v. d. Cammen en aan de St. Wille- brorduskerk L. Th. M. Snelders. Het ridderkruis der Mil. Willemsorde 3e klasse wordt op het Malieveld uitgereikt aan den gep. Luit.-Kol. van het O.-J. Leger, G. J. H. Bruinis. De Gemeenteraad besluit tot verbreeding van de brug tusschen de Alexanderstraat en Parkstraat en besluit niet mede te werken tot afstand van een deel van de Koekamp voor de stichting van het rechtsgebouw van het Hof van Arbitrage. H. M. de Koningin komt in den Haag. Opening van de Staten-Generaal door H.M. de Koningin in de gerestaureerde Groote Zaal op het Binnenhof. 1 October. Benoemd tot directrice van de Sophiastichting te Scheveningen Mej. J. Wagner, tot heden verpleegster in het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam. Aanvaarding ten behoeve van het Gemeente- Museum, van een door Mevr, de Wed. A. P. G. Abels, L. W. A. Coblijn besproken legaat, bestaande uit schilderijen, teekeningen en prenten benevens drie medaillons. Overleden G. L. Langguth, 66 jaar, gep. Generaal-Majoor. De heer M. Schuylenberg, inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 484