464 KRONIEK VAN HET JAAR I904. 13 Dec. 14 20 21 n 27 Tentoonstelling in de Groote Zaal van het Kon. Zoöl. Bot. Genootschap. Overleden A F. Beyen, 80 jaar, gepensioneerd Majoor. Aan den Gemeenteraad wordt aangeboden door de verfraaiings-commissie uit de Ver- eeniging voor Handel Nijverheid en Gemeente belangen een plan voor den aanleg van een verkeersweg tusschen Buitenhof en Plaats en een adhaesieadres te dier zake van de Ver- eeniging „die Haghe” en van „Pulchri Studio”. Benoemd als gemeentearts K. van der Slooten. Het Smidswater wordt aangewezen als markt voor afgesneden bloemen. De Gemeenteraad besluit tot verbreeding van den brug tusschen Prinsessegracht en Koninginnegracht. Overleden Ph. L. J. F. Sadée, 67 jaar, kunstschilder. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik keeren terug van het Loo. Mevr. S. Mesdag-Van Houten herdenkt haar yosten geboortedag. Op hare receptie in Pulchri Studio wordt haar door den Commis saris der Koningin het officierskruis der Oranje-Nassauorde overhandigd. Huishoudelijke Bijeenkomst van de Werkende leden van „die Haghe”. Lezing van den Voor zitter, den heer F. de BasIn en om de woningen onzer Vorsten in de XIXe eeuw. Adres aan den Raad van Dr. Bredius c.s. om den heer Servaas van Rooyen in zijn ambt als gemeente-archivaris te bestendigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 487