ft 83 DE HAAGSCHE SCHILDERKUNST IN DE I9E EEUW. Il atelier op de Laan -iS H. W. Mesdag. dat ontzagwekkende element weet Mesdag meesterlijk uit te drukken. Bij Mesdag’s schilderijen ademt men de zoutige zeelucht in, men voelt er ’t koeltje; de golven dansen en klotsen tegen de pinkjes, dat het schuim naar alle zijden opspat. Mesdag’s woning en atelier op de Laan van Meerder- voort grenzen aan zijn Museum, dat gastvrij voor iedereen open staat en eene kostbare verzameling moderne kunst, vooral van de groote Fransche landschapschilders bevat. Zoowel Mesdag als zijne vrouw, die evenzeer met liefde en talent de kunst beoefent, zijn gelijkelijk ingenomen met de opvatting van Daubigny, Dupré en de andere groote Fransche naturalisten. Mesdag’s kunst is op waardige wijze vertegenwoor- koninklijke mildheid en zeldzame doorzettendheid. In zijne kunst deed hij zich dadelijk als een warm voor stander der nieuwe richting kennen. Hij koos de zee tot zijn studieveld. De zee, door zoo vele voorgangers, door Schotel, Ludolf Bakhuijzen, Louis Meijer, tot hunne studie gekozen, werd door hen zelden met die haar kenmer kende, alles overwegende kracht afgemaaidde meeste afbeel dingen der machtige doen eer aan iets broos en breekbaars denken dan aan de bewegingen van een zóo krachtvol element, hetwelk niet alleen tallooze cen tenaren draagt, maar, in zijne woede, met die onmetelijke lasten als met zeepbellen speelt, en eenmaal door den storm opge zweept, alles verbrijzelt en ver nielt. Deze onmetelijke kracht nu,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1905 | | pagina 94